CHEMISTRY

CHEMISTRY

MATHS

MATHEMATICS

PHYSICS

BOTANY

BOTANY

Sem 1-2

https://www1.gujaratuniversity.ac.in/data/pdfs/syllabus/B.Sc%20%20Botany%20Sem%201%20to%206%20%202017.pdf

ZOOLOGY

ENGLISH